ตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ ติดต่อรับแคชเชียร์เช็คได้ที่ ฝ่ายการเงิน
 
รายชื่อคืนเงินนักศึกษา กยศ. ที่สำรองจ่ายก่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
           รอบ 1      รอบ 2
รายชื่อคืนเงินนักศึกษา กรอ. ที่สำรองจ่ายก่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
     
      รอบ 1      รอบ 2
รายชื่อคืนเงินนักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายก่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
           รอบ 1      รอบ 2      รอบ 3