ตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ ติดต่อรับแคชเชียร์เช็คได้ที่ ฝ่ายการเงิน

 

รายชื่อคืนเงินนักศึกษา กยศ. ที่สำรองจ่ายก่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
           รอบที่ 1       รอบที่ 2       รอบที่ 3
รายชื่อคืนเงินนักศึกษา กรอ. ที่สำรองจ่ายก่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
           รอบที่ 1       รอบที่ 2       รอบที่ 3
รายชื่อคืนเงินนักศึกษา กยศ. ที่สำรองจ่ายก่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ฃ2562
           รอบที่ 1       รอบที่ 2      รอบที่ 3
รายชื่อคืนเงินนักศึกษา กรอ. ที่สำรองจ่ายก่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
          รอบที่ 1       รอบที่ 2      รอบที่ 3