คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 คลิกอ่านเพิ่มเติม
คู่มือการเบิกเงินเกินหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 คลิกอ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์พิจารณาและเงื่อนไขการขอกู้เกินหลักสูตร คลิกอ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 คลิกอ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 2 คลิกอ่านเพิ่มเติม
การกู้ยืมรายใหม่ และกู้ยืมต่อเนื่องฯ ปีการศึกษา 2565 คลิกอ่านเพิ่มเติม
   
สิ่งที่ควรรู้และต้องปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษา คลิกอ่านเพิ่มเติม
เอกสารแนบแบบฟอร์มกยศ. 108 และ กยศ. 204 คลิกอ่านเพิ่มเติม
   
กฎหมายและระเบียบ - กยศ. พ.ศ. 2560 คลิกอ่านเพิ่มเติม
วิธีการลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้ คลิกอ่านเพิ่มเติม
ข่าวการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกอ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกอ่านเพิ่มเติม