ชุดแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. | กรอ. ปีการศึกษา 2564
 
แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
 
กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลขอผู้กู้ยืม
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
กรอ. 207 แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
กรอ. 208 หนังสือรับรองรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน